Nội năng của chất khí lý tưởng

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý
  3. Nội năng của chất khí lý tưởng
Nội năng của chất khí lý tưởng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.