Kiểu hình nhân thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Nhiễm sắc thể
  3. Nhiễm sắc thể thực vật (địa lí)
  4. Kiểu hình nhân thực vật
Kiểu hình nhân thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.