Nhà máy rượu vang

  1. TRANG CHỦ
  2. Rượu nho và làm rượu nho (địa lí)
  3. Nhà máy rượu vang (địa lí)
  4. Nhà máy rượu vang
Nhà máy rượu vang
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.