Người nhân giống ngũ cốc

  1. TRANG CHỦ
  2. Người nhân giống thực vật (địa lí)
  3. Người nhân giống ngũ cốc
Người nhân giống ngũ cốc
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.