Người nhân giống hoa hồng

  1. TRANG CHỦ
  2. Người nhân giống thực vật (địa lí)
  3. Người nhân giống hoa hồng
Người nhân giống hoa hồng
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.