Yến mạch lứt

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực phẩm
  3. Ngũ cốc làm thực phẩm (địa lí)
  4. Yến mạch lứt
Yến mạch lứt
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.