Tác động của sự nóng lên toàn cầu

  1. TRANG CHỦ
  2. Yếu tố khí hậu (địa lí)
  3. Tác động của sự nóng lên toàn cầu
Tác động của sự nóng lên toàn cầu
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.