Ngũ cốc - Tác động của sự nóng lên toàn cầu

  1. TRANG CHỦ
  2. Tác động của nhiệt độ (địa lí)
  3. Ngũ cốc - Tác động của sự nóng lên toàn cầu
Ngũ cốc - Tác động của sự nóng lên toàn cầu
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.