Giâm cành

  1. TRANG CHỦ
  2. Dòng vô tính (địa lí)
  3. Giâm cành
Giâm cành
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.