Ngũ cốc - Làm mát

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sau thu hoạch (địa lí)
  3. Ngũ cốc - Làm mát
Ngũ cốc - Làm mát
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.