Tác động của sự nóng lên toàn cầu (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Tác động của sự nóng lên toàn cầu (địa lí)
Tác động của sự nóng lên toàn cầu (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.