Tác động của quản lý rừng (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Tác động của quản lý rừng (địa lí)
Tác động của quản lý rừng (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.