Nhà máy sản xuất rượu vang

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề trồng nho (địa lí)
  3. Nhà máy sản xuất rượu vang
Nhà máy sản xuất rượu vang
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.