Vườn thâm canh sinh học

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nghề làm vườn hữu cơ (địa lí)
  4. Vườn thâm canh sinh học
Vườn thâm canh sinh học
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.