Ngành công nghiệp đồ uống rau Diếp xoăn

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành trồng rau Diếp xoăn (địa lí)
  3. Ngành công nghiệp đồ uống rau Diếp xoăn
Ngành công nghiệp đồ uống rau Diếp xoăn
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.