Công nghiệp hạt đào lộn hột

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành trồng quả hạch (thực vật học) (địa lí)
  3. Công nghiệp hạt đào lộn hột
Công nghiệp hạt đào lộn hột
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.