Công nghiệp nghiên cứu dáng cây

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây phong lan (địa lí)
  3. Ngành trồng phong lan (địa lí)
  4. Công nghiệp nghiên cứu dáng cây
Công nghiệp nghiên cứu dáng cây
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.