Công nghiệp sợi gai dầu

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành trồng cây lấy sợi (địa lí)
  3. Công nghiệp sợi gai dầu
Công nghiệp sợi gai dầu
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.