Công nghiệp thuốc diệt côn trùng

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành sản xuất thuốc trừ sâu (địa lí)
  3. Công nghiệp thuốc diệt côn trùng
Công nghiệp thuốc diệt côn trùng
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.