Công nghiệp thuốc diệt cỏ

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành sản xuất thuốc trừ sâu (địa lí)
  3. Công nghiệp thuốc diệt cỏ
Công nghiệp thuốc diệt cỏ
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.