Nhà máy sản xuất công nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp nông nghiệp (địa lí)
  3. Nhà máy sản xuất công nghiệp
Nhà máy sản xuất công nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.