Năng lượng cây công nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp nông nghiệp (địa lí)
  3. Năng lượng cây công nghiệp
Năng lượng cây công nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.