Công nghiệp sản xuất sữa

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp chăn nuôi (địa lí)
  3. Công nghiệp sản xuất sữa
Công nghiệp sản xuất sữa
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.