Ngành chế biến sữa chua đông lạnh

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến sữa chua (địa lí)
  3. Ngành chế biến sữa chua đông lạnh
Ngành chế biến sữa chua đông lạnh
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.