Công nghiệp thuốc thực vật học

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp nông nghiệp
  3. Ngành chế biến sản phẩm thực vật (địa lí)
  4. Công nghiệp thuốc thực vật học
Công nghiệp thuốc thực vật học
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.