Thương mại cacao

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp nông nghiệp
  3. Ngành chế biến sản phẩm thực vật (địa lí)
  4. Thương mại cacao
Thương mại cacao
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.