Công nghiệp sản phẩm ngũ cốc

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp nông nghiệp
  3. Ngành chế biến sản phẩm thực vật (địa lí)
  4. Công nghiệp sản phẩm ngũ cốc
Công nghiệp sản phẩm ngũ cốc
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.