Ngành sản xuất dầu gạo

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến dầu thực vật(địa lí)
  3. Ngành sản xuất dầu gạo
Ngành sản xuất dầu gạo
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.