Ngành chế biến hương liệu và tinh dầu

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến dầu thực vật(địa lí)
  3. Ngành chế biến hương liệu và tinh dầu
Ngành chế biến hương liệu và tinh dầu
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.