Nữ công nhân công nghiệp dầu cọ

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến dầu cọ
  3. Nữ công nhân công nghiệp dầu cọ
Nữ công nhân công nghiệp dầu cọ
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.