Công nghiệp rau củ

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nghề làm vườn cảnh (địa lí)
  4. Ngành cây cảnh (địa lí)
  5. Công nghiệp rau củ
Công nghiệp rau củ
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.