Công nghiệp cắt hoa

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nghề làm vườn cảnh (địa lí)
  4. Ngành cây cảnh (địa lí)
  5. Công nghiệp cắt hoa
Công nghiệp cắt hoa
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.