Bức xạ phông vi sóng vũ trụ

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Bức xạ phông vi sóng vũ trụ
Bức xạ phông vi sóng vũ trụ
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.