Bệnh do Trypanosomia trong động vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Vi sinh học thú y (địa lí)
  3. Động vật nguyên sinh thú y học (địa lí)
  4. Bệnh do Trypanosomia trong động vật
Bệnh do Trypanosomia trong động vật
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.