Theo dấu thú vật bằng sóng Radio

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghiên cứu
  3. Theo dấu thú vật bằng sóng Radio
Theo dấu thú vật bằng sóng Radio
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.