Cho ăn và nguồn cung cấp thức ăn (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cho ăn và nguồn cung cấp thức ăn (địa lí)
Cho ăn và nguồn cung cấp thức ăn (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.