Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Quy hoạch lâm nghiệp
  3. Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp
Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.