Kỹ thuật phục hồi hệ sinh thái rừng

  1. TRANG CHỦ
  2. Quy hoạch lâm nghiệp
  3. Kỹ thuật phục hồi hệ sinh thái rừng
Kỹ thuật phục hồi hệ sinh thái rừng
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.