Điều tra nuôi trồng thủy sản

  1. TRANG CHỦ
  2. Điều tra nông nghiệp (địa lí)
  3. Điều tra nuôi trồng thủy sản
Điều tra nuôi trồng thủy sản
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.