Phân bộ điện tích trong vật dẫn

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý
  3. Phân bộ điện tích trong vật dẫn
Phân bộ điện tích trong vật dẫn
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.