Bệnh khảm trên cây đậu vàng

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh và sâu bệnh
  3. Bệnh khảm trên cây đậu vàng
Bệnh khảm trên cây đậu vàng
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.