Độ sáng cực đại

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Thiên thể học
  4. Độ sáng cực đại
Độ sáng cực đại
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.