Chất thơm (Hóa học)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cấu trúc phân tử
  3. Chất thơm (Hóa học)
Chất thơm (Hóa học)
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.