Cây vạn năng (Cây độ sinh)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây bụi (địa lí)
  3. Cây vạn năng (Cây độ sinh)
Cây vạn năng (Cây độ sinh)
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.