Hoa cây bụi

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây cảnh thân gỗ (địa lí)
  3. Cây cảnh thân bụi
  4. Cây cảnh (địa lí)
  5. Hoa cây bụi
Hoa cây bụi
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.