Cây dây leo

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nghề làm vườn cảnh (địa lí)
  4. Nghề trồng cây
  5. Cây dây leo
Cây dây leo
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.