Bệnh vàng gây chết cây cọ

  1. TRANG CHỦ
  2. Côn trùng và bệnh hại (địa lí)
  3. Bệnh vàng gây chết cây cọ
Bệnh vàng gây chết cây cọ
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.