Chi cây thân gỗ lâu năm

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây dâu tằm (địa lí)
  3. Chi cây thân gỗ lâu năm
Chi cây thân gỗ lâu năm
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.