Bệnh rệp vừng trên cây dâu

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây dâu tằm (địa lí)
  3. Bệnh rệp vừng trên cây dâu
Bệnh rệp vừng trên cây dâu
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.