Bệnh tàn lụi cây dâu tằm

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây dâu tằm (địa lí)
  3. Bệnh tàn lụi cây dâu tằm
Bệnh tàn lụi cây dâu tằm
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.